Izdelava energetskih izkaznic

 

Izdelava računske energetske izkaznice (rEI)
 • ogled objekta brez potnih stroškov kjerkoli v Sloveniji
 • možnost izdelave že v 3 delovnih dneh
  brez dodatnih stroškov
 • brez stroškov izmer in izrisa objekta
 • pridobitev potrebnih podatkov za izdelavo
 • brez stroškov izdaje in vpis v register
 • brez manipulativnih in drugih stroškov
 • brez stroškov dostave
 • strokovni pristop, svetovanje in izdelava

Izdelava merjene energetske izkaznice (mEI)
 • ogled objekta brez potnih stroškov kjerkoli v Sloveniji
 • možnost izdelave že v 3 delovnih dneh
  brez dodatnih stroškov
 • brez stroškov izmer in izrisa objekta
 • pridobitev potrebnih podatkov za izdelavo
 • brez stroškov izdaje in vpis v register
 • brez manipulativnih in drugih stroškov
 • brez stroškov dostave
 • strokovni pristop, svetovanje in izdelava

 

Bistveni podatki potrebni za izdelavo računske energetske izkaznice (rEI)

Lokacija, orientacija in dimenzije objekta

Lokacija objekta vpliva na izračun zaradi povprečnega temperaturnega primanjkljaja oziroma povprečno temperaturo, ki je značilna za posamezno regijo. Zelo odvisno je tudi kako je objekt orientiran glede na strani neba. Dimenzije objekta vplivajo na izračun zaradi upoštevanja volumna ter površine, saj se vsi kazalniki nanašajo na m2 ogrevane površine objekta.

Fasadni in strešni ovoj objekta

Ovoj objekta vpliva na izračun energetske izkaznice v smislu vrste in debeline nosilne konstrukcije, vrste in debeline toplotne izolacije, ki je položena na zunanje stene oziroma streho, kritine, oblog, itd. Prav tako na izračun vpliva sestava talnih konstrukcij. Eno pomembnejših vlog pa ima tudi stavbno pohištvo, ki s svojo vrsto in kvaliteto močno vpliva na energetsko učinkovitost objekta.

Sistem ogrevanja

Vrsta in tip sistema ogrevanja zelo vplivata na energetsko učinkovitost objekta. Odvisno je kateri energent poganja sistem za ogrevanje, koliko je sistem zastarel, kakšen je njegov izkoristek. Prav tako je pomembno kakšna so ogrevala in kje se nahajajo, kakšni so njihovi razvodi, itd.

Izkoriščanje obnovljivih virov energije (OVE)

Zelo pomembno za današnji čas je, da objekt izkorišča obnovljive vire energije (sončna energija preko sončnih kolektorjev na strehi, toplotna črpalka, itd), saj se s tem lahko zelo zniža poraba primarnega energenta za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode, kar zelo vpliva na energetsko učinkovitost objekta.

Bistveni podatki potrebni za izdelavo merjene energetske izkaznice (mEI)

Dimenzije objekta

Dimenzije objekta vplivajo na kazalnike merjene energetske izkaznice zaradi upoštevanja volumna ter ogrevane površine objekta, saj se vsi kazalniki izražajo kot porabljena energija na m2.

Poraba toplote za ogrevanje

Merjena energetska izkaznica se izdela na podlagi podatkov o porabljeni toploti za ogrevanje objekta v zadnjih treh celotnih koledarskih letih. Če podatkov za vsa tri zadnja leta nimamo, je potrebno podatke normirati glede na povprečni temperaturni primanjkljaj.
Podatke se pridobi iz plačanih prejetih računov oziroma od dobavitelja energije za ogrevanje.

Poraba električne energije

Merjena energetska izkaznica se izdela na podlagi podatkov o porabljeni električni energiji objekta v zadnjih treh celotnih koledarskih letih. Poraba električne energije zajema porabo za delovanje objekta, pripravo tople sanitarne vode, razsvetljavo, električne aparate, kuhanje, itd.
Podatke se pridobi iz plačanih prejetih računov oziroma od dobavitelja električne energije.

Kaj je energetska izkaznica?

Energetska izkaznica stavbe je listina s podatki o energijski učinkovitosti stavbe in s priporočili za povečanje energijske učinkovitosti.

Zakaj energetska izkaznica?

Stavba je porabnik energije. Ker je  strošek za energijo v stavbi relativno velik, kot tudi potrebna investicija, če bi želeli stavbo prenoviti, je energetska izkaznica koristen podatek pri odločanju o nakupu ali najemu stavbe/stanovanja.

Energetski razredi:

Razred A1: od 0 do 10 kWh/m2 letno
Razred A2: od 10 do 15 kWh/m2 letno
Razred B1: od 15 do 25 kWh/m2 letno
Razred B2: od 25 do 35 kWh/m2 letno
Razred C: od 35 do 60 kWh/m2 letno
Razred D: od 60 do 105 kWh/m2 letno
Razred E: od 105 do 150 kWh/m2 letno
Razred F: od 150 do 210 kWh/m2 letno

Namen energetske izkaznice je izpostaviti energetsko učinkovitost objekta, kot eno izmed bolj pomembnih lastnosti. Na podlagi izkaznic je mogoče ločiti stavbe glede na njihovo energetsko učinkovitost, kar se nedvomno odraža tudi na tržni vrednosti posamezne stavbe. Kupec ima tako jasno sliko kakšno stavbo kupuje in kakšni bodo stroški povezani z bivanjem v tem objektu. V sklopu energetske izkaznice je tudi seznam priporočil za izboljšanje energetske učinkovitosti stavbe, ki je lastniku objekta v pomoč pri odločitvah za investicijo.

Kdaj potrebujemo energetsko izkaznico?

Energetska izkaznica je obvezna pri prodaji stavbe ali njenega posameznega dela in pri oddaji v najem za obdobje enega leta ali več. Obvezna je za prodajalca in najemodajalca.

Komu je energetska izkaznica namenjena?

Energetska izkaznica je namenjena predvsem kupcem, da se lahko še pred nakupom stavbe seznanijo z njeno energijsko učinkovitostjo, kot tudi z možnimi ukrepi za povečanje energijske učinkovitosti. Prav tako je energetska izkaznica namenjena najemojemalcem, da imajo informacijo o energetski učinkovitosti stavbe (ali stanovanja).

Vrste energetskih izkaznic?

Za stanovanjske stavbe se praviloma izdeluje računska energetska izkaznica (rEI), za ne-stanovanjske stavbe pa izključno merjena energetska izkaznica (mEI).

Energijski kazalniki za računsko energetsko izkaznico so:

 • letna potrebna toplota za ogrevanje stavbe na enoto kondicionirane površine stavbe QNH/Ak (kWh/m²a),
 • letna dovedena energija za delovanje stavbe na enoto kondicionirane površine stavbe Q/Ak (kWh/m²a),
 • letna primarna energija za delovanje stavbe na enote kondicionirane površine stavbe Qp/Ak (kWh/m²a),
 • letne emisije CO2 zaradi delovanja stavbe na enoto kondicionirane površine stavbe (kg/m²a).

Energijski kazalniki za merjeno energetsko izkaznico so:

 • letna dovedena energija, namenjena pretvorbi v toploto na enoto kondicionirane površine stavbe (kWh/m²a),
 • letna poraba električne energije zaradi delovanja stavbe na enoto kondicionirane površine stavbe (kWh/m²a),
 • letna primarna energija za delovanje stavbe na enote kondicionirane površine stavbe Qp/Ak (kWh/m²a),
 • letne emisije CO2 zaradi delovanja stavbe na enoto kondicionirane površine stavbe Ak (kg/m²a).

Zakonodaja?

Uvedbo energetskih izkaznic stavb v državah EU je zahtevala Direktiva o energetski učinkovitosti stavb EPBD  (2002/91/ES) in sicer najkasneje do leta 2009. Prenovljena direktiva EPBD (2010/31/EU) pa je prinesla zahteve po večji razširjenosti energetske izkaznice za stavbe v javnem sektorju, obvezno navedbo razreda energijske učinkovitosti pri trženju stavb ter večji poudarek na zagotavljanju kakovosti energetskega certificiranja stavb.

Energetsko izkaznico je pri nas uvedel Energetski zakon iz leta 2006 (Zakon o spremembah in dopolnitvah energetskega zakona (EZ-B) (Ur.l. RS št. 118/2006) ter nadalje v letu 2012 novela EZ-E (Ur.l. RS št. 10/2012).

Uvedba energetske izkaznice stavbe predstavlja zadnji korak prenosa Direktive EU o energetski učinkovitosti stavb.

Kontaktirajte nas za izdelavo vaše energetske izkaznice  KONTAKT